ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
31

• หญิง
27

รวม
58


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
32

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.ชั้นสูง)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
9


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
4

• แผนกวิชายานยนต์
3

• แผนกวิชาเครื่อมมือกลและซ่อมบำรุง
1

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
2

• แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม และเสริมสวย
2

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
2

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการบัญชี
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกอาหารและโภชนาการ
1

• แผนกวิชาศิลปกรรม
1

• งานบริหารงานทั่วไป
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานการบัญชี
4

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานวิทยบริการ(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
1

• ยามรักษาการ
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
6

• งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
1

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานยานยนต์
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานพัสดุ (หมวดยานพาหนะ)
1

• งานความร่วมมือ
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
นายสมศักดิ์ แพรกม่วง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณัฐพงศ์ สำแดง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายประวิทย์ จันทโร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายปรีชา เหมือนกู้
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบัญชา อินทรภักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญนายศิริชัย จันทะโชติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชายานยนต์นายสมบูรณ์ อินนุรักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่อมมือกลและซ่อมบำรุงนายอัชฮารี หมานมานะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายจำนง อุ่นชู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจีระพงศ์ แก้วพิจิตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม และเสริมสวยนายกฤตพล รามสวัสดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายชัยวัฒน์ ทิพย์ทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนางศิริวรรณ บุญญานุพงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางสาวกรองกานท์ สัจจะบุตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางกุลตรี นกแอนหมาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายนางรัชดา รอดเนียม
หัวหน้าแผนก แผนกอาหารและโภชนาการนางวลัยพร แท่นบำรง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาศิลปกรรม

นางสาวนิตยา วรนิธิปรีชา
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไปนางเบญจมาศ ศิริรัตน์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนายอดุลย์ จีนลอย
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายศักดิ์ พูลเอียด
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายมงคล แท่นบำรุง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายธีระพงศ์ คชเสน
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสมมุ่ง อินนุรักษ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางสาวอาจรีย์ ขณะรัตน์
หัวหน้างาน งานทะเบียนนายจำลอง หกหนู
หัวหน้างาน งานวัดผลประเมินผลนายศรายุทธ เมืองสง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสว่าง หมานมานะ
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายนางอาภรณ์ ไหมละเอียด
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางสาววลัยลักษณ์ อินจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม และเสริมสวย

นางจุรีภรณ์ ขอมทอง
ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไปนายจำเนียร แป้นคง
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายนพรุจ แก้วจัง
ลูกจ้างประจำ ยามรักษาการนายธีรยุทธ ชมเชย
ลูกจ้างประจำ งานยานยนต์

นางสาวสันฑณีย์ เพชรโชติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปนางสาวจิราพร ชูแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิสุนทร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวณัฐยาภรณ์ แก้วพิจิตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายสุภัทร เพชรศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวอุมาภรณ์ ปุรินทราภิบาล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดนายเอกชัย อนุรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการ(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองนางสาวสมจิตร เกี้อมะณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณนายกิตติมศักดิ์ ชุมรอด
ลูกจ้างอัตราจ้าง ยามรักษาการนายเรื่องศักดิ์ แก้วพิจิตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง ยามรักษาการนางจิรภา คงแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางสาวเพ็ญศรี รอดเข็ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางอัญชลี ธรรมเพชร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรฯนางพิกุล คงดำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรฯนางสาวกฤติยา ศิลปสมศักดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรฯนางสาวอรฤทัย เมืองสง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)

นายองอาจ พรมคง
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวมัญชุนารถ รักเงิน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ