ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
31

• หญิง
27

รวม
58


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
30

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.ชั้นสูง)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
10


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
4

• แผนกวิชายานยนต์
3

• แผนกวิชาเครื่อมมือกลและซ่อมบำรุง
1

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1

• แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม และเสริมสวย
2

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการบัญชี
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกอาหารและโภชนาการ
1

• งานบริหารงานทั่วไป
2

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานการบัญชี
2

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานวิทยบริการ(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• ยามรักษาการ
2

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
4

• งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
1

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานยานยนต์
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานพัสดุ (หมวดยานพาหนะ)
1

• งานความร่วมมือ
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

เธ›เธฃเธดเธเธเธฒเธ•เธฃเธตเธซเธฃเธทเธญเน€เธ—เธตเธขเธšเน€เธ—เนˆเธฒ


นายบัญชา อินทรภักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญนายมงคล แท่นบำรุง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชายานยนต์นายอัชฮารี หมานมานะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายกฤตพล รามสวัสดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวกรองกานท์ สัจจะบุตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางรัชดา รอดเนียม
หัวหน้าแผนก แผนกอาหารและโภชนาการ

นางสาวนิตยา วรนิธิปรีชา
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไปนายจำนง อุ่นชู
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางเบญจมาศ ศิริรัตน์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนายอดุลย์ จีนลอย
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายศักดิ์ พูลเอียด
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายธีระพงศ์ คชเสน
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสมมุ่ง อินนุรักษ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางวลัยพร แท่นบำรง
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานายศิริชัย จันทะโชติ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายจำลอง หกหนู
หัวหน้างาน งานวัดผลประเมินผลนายศรายุทธ เมืองสง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสว่าง หมานมานะ
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายนางอาภรณ์ ไหมละเอียด
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางสาวศุภาพิชญ์ อินมณเทียร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางสาวจิราพร ชูแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวณัฐยาภรณ์ แก้วพิจิตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางจิรภา คงแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวกฤติยา ศิลปสมศักดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรฯนางสาวอรฤทัย เมืองสง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)นางอัญชลี ธรรมเพชร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางพิกุล คงดำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลประเมินผล

นายองอาจ พรมคง
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ