ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
30

• หญิง
28

รวม
58


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
32

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.ชั้นสูง)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
9


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
4

• แผนกวิชายานยนต์
2

• แผนกวิชาเครื่อมมือกลและซ่อมบำรุง
1

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
2

• แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม และเสริมสวย
2

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
2

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการบัญชี
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกอาหารและโภชนาการ
1

• แผนกวิชาศิลปกรรม
1

• งานบริหารงานทั่วไป
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานการบัญชี
4

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานวิทยบริการ(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
1

• ยามรักษาการ
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
6

• งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
1

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานยานยนต์
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานความร่วมมือ
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

เน€เธžเธจเธŠเธฒเธข


นายสมศักดิ์ แพรกม่วง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณัฐพงศ์ สำแดง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายประวิทย์ จันทโร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายปรีชา เหมือนกู้
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบัญชา อินทรภักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญนายศิริชัย จันทะโชติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชายานยนต์นายสมบูรณ์ อินนุรักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่อมมือกลและซ่อมบำรุงนายอัชฮารี หมานมานะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายจำนง อุ่นชู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจีระพงศ์ แก้วพิจิตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม และเสริมสวยนายกฤตพล รามสวัสดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายชัยวัฒน์ ทิพย์ทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายอดุลย์ จีนลอย
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายศักดิ์ พูลเอียด
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายธีระพงศ์ คชเสน
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายจำลอง หกหนู
หัวหน้างาน งานวัดผลประเมินผลนายศรายุทธ เมืองสง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายจำเนียร แป้นคง
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายนพรุจ แก้วจัง
ลูกจ้างประจำ ยามรักษาการนายธีรยุทธ ชมเชย
ลูกจ้างประจำ งานยานยนต์

นายสุภัทร เพชรศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายเอกชัย อนุรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการ(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองนายกิตติมศักดิ์ ชุมรอด
ลูกจ้างอัตราจ้าง ยามรักษาการนายเรื่องศักดิ์ แก้วพิจิตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง ยามรักษาการ

นายองอาจ พรมคง
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์