ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
30

• หญิง
28

รวม
58


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
32

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.ชั้นสูง)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
9


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
4

• แผนกวิชายานยนต์
2

• แผนกวิชาเครื่อมมือกลและซ่อมบำรุง
1

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
2

• แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม และเสริมสวย
2

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
2

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการบัญชี
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกอาหารและโภชนาการ
1

• แผนกวิชาศิลปกรรม
1

• งานบริหารงานทั่วไป
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานการบัญชี
4

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานวิทยบริการ(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
1

• ยามรักษาการ
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
6

• งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
1

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานยานยนต์
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานความร่วมมือ
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

เน€เธžเธจเธซเธเธดเธ‡


นางศิริวรรณ บุญญานุพงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางสาวกรองกานท์ สัจจะบุตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางกุลตรี นกแอนหมาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายนางรัชดา รอดเนียม
หัวหน้าแผนก แผนกอาหารและโภชนาการนางวลัยพร แท่นบำรง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาศิลปกรรม

นางสาวนิตยา วรนิธิปรีชา
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไปนางเบญจมาศ ศิริรัตน์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสมมุ่ง อินนุรักษ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางสาวอาจรีย์ ขณะรัตน์
หัวหน้างาน งานทะเบียน

นางสว่าง หมานมานะ
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายนางอาภรณ์ ไหมละเอียด
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางสาววลัยลักษณ์ อินจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม และเสริมสวย

นางจุรีภรณ์ ขอมทอง
ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสันฑณีย์ เพชรโชติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปนางจิราพร สมาธิ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิสุนทร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวณัฐยาภรณ์ แก้วพิจิตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวอุมาภรณ์ ปุรินทราภิบาล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวสมจิตร เกี้อมะณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณนางจิรภา คงแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางสาวเพ็ญศรี รอดเข็ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางอัญชลี ธรรมเพชร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรฯนางพิกุล คงดำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรฯนางสาวกฤติยา ศิลปสมศักดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรฯนางสาวอรฤทัย เมืองสง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)

นางสาวมัญชุนารถ รักเงิน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ