ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
22

• หญิง
18

รวม
40


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
17

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
15


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
1

• แผนกวิชายานยนต์
1

• แผนกวิชาเครื่อมมือกลและซ่อมบำรุง
2

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1

• แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม และเสริมสวย
2

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2

• แผนกอาหารและโภชนาการ
2

• แผนกวิชาศิลปกรรม
4

• งานบริหารงานทั่วไป
4

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานการบัญชี
2

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
1

• ยามรักษาการ
2

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
1

• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
3

• งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
1

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานพัสดุ (หมวดยานพาหนะ)
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการภัทธาวุธ โพธา
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนางสาวกรองกานท์ สัจจะบุตร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายรักชาติ ปานเพชร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษานายสหชาติ สุดเรือง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนกนายจำลอง หกหนู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานทะเบียน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงินนายสมบูรณ์ อินนุรักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่อมมือกลและซ่อมบำรุง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายธีระพงศ์ คชเสน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายบัญชา อินทรภักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายศิริชัย จันทะโชติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชายานยนต์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายกฤตพล รามสวัสดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานวัดผลประเมินผล
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรฯนายกิตติศักดิ์ ด้วงทอง
หัวหน้าแผนก แผนกอาหารและโภชนาการ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
หัวหน้างานนางสมมุ่ง อินนุรักษ์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางมุกดารัศมี์ รักพวก
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไปนายชัยวัฒน์ ทิพย์ทอง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่อมมือกลและซ่อมบำรุง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลประเมินผลนางสาวเพ็ญศรี รอดเข็ม
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาศิลปกรรม
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายพยุงศักดิ์ วันอุดม
หัวหน้างาน งานการเงิน
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาศิลปกรรม
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากรธิติ เผ่ามณี
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไปภูริพงษ์ นิ่มโอ่
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้างนางสาวอุมาภรณ์ ปุรินทราภิบาล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาศิลปกรรม
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายจีระพงศ์ แก้วพิจิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม และเสริมสวย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางสาวสมจิตร เกี้อมะณี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอัญอร จินดา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายนางสาวภารนี ดวงขวัญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาศิลปกรรมวลัยพร แท่นบำรุง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายรังสิมันส์ สายชลเชี่ยว
ครูอัตราจ้าง แผนกอาหารและโภชนาการวลัยลักษณ์ อินจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม และเสริมสวย
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ลูกจ้างประจำนายจำเนียร แป้นคง
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นางจุรีภรณ์ ขอมทอง
ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างประจำ งานบุคลากร
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้างนายสุภัทร เพชรศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวสันฑณีย์ เพชรโชติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางจิรภา คงแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษานายกิตติมศักดิ์ ชุมรอด
ลูกจ้างอัตราจ้าง ยามรักษาการนายเรื่องศักดิ์ แก้วพิจิตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง ยามรักษาการนางสาวอรฤทัย เมืองสง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการบัญชีนางสาวกฤติยา ศิลปสมศักดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรฯนายณัฐวุฒิ วุ่นบัว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ (หมวดยานพาหนะ)นางสาวสุวิมล ยิ่งดำนุ่น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสการัตน์ ช่วยแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนศรัณญู โขมรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวนปภัช ไม้แก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ