บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ314
61220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 314
ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล12012
60210201เครื่องมือกล/1 606
61210201เครื่องมือกล/1 606
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์12012
61210101ยานยนต์/1 12012
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ505
60220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 505
ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล10010
60210201เครื่องมือกล/1 10010
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์12012
60210101ยานยนต์/1 (2560)606
60210102ยานยนต์/2 (2560)606
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ112
58220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 112
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์29231
56210101ยานยนต์/1 101
57210101ยานยนต์/1 (2560)303
58210101ยานยนต์/1 (2560)12012
58210102ยานยนต์/2 101
59210101ยานยนต์/1 606
59210102ยานยนต์/2 628
ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป011
60321501การจัดการทั่วไป/1 011
ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ022
60320401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 022
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง202
60310401ไฟฟ้ากำลัง/1 202
ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป122941
58321501การจัดการทั่วไป/1 (2560)011
58321502การจัดการทั่วไป/2 (2560)448
59321501การจัดการทั่วไป/1 (2560)41014
60321501การจัดการทั่วไป/1 41418
ปวส.2การบัญชีการบัญชี11213
58320101การบัญชี/1 (2560)11213
ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ81523
59320401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 459
60320401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 41014
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11011
60310401ไฟฟ้ากำลัง/1 11011
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.127128
ปวช.227027
ปวช.330333
ปวส.1235
ปวส.2325688
รวม11863181