ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ314

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล12012

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์21122

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ505

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล10010

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์13013

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ112

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์29231

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป011

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ022

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง202

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป122941

ปวส.2การบัญชีการบัญชี11213

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ81523

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11011


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.136238

ปวช.228028

ปวช.330333

ปวส.1235

ปวส.2325688

รวม12864192