ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ505

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล16016

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์16016

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ011

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์17219

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์101

ปวช.3การบัญชีการบัญชี055

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ336

ปวช.3เครื่องกลยานยนต์101

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล404

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง505

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์32032

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป51621

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ61521

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง13013

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป133245

ปวส.2การบัญชีการบัญชี11213

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ41115

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง15015


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.137037

ปวช.218321

ปวช.345853

ปวส.1243155

ปวส.2335588

รวม15797254