บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
21
• หญิง
21
รวม
42


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
22
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1
• ประถมศึกษา
1
• ไม่ระบุ
9


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
11
• ครูประจำ
4
• ครูอัตราจ้าง
8
• พนักงานราชการ(สอน)
1
• หัวหน้างาน
25
• ลูกจ้างประจำ
6
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
18
• เจ้าหน้าที่
12
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน
23
• ผู้ดูแลระบบ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญ
2
• แผนกวิชายานยนต์
2
• แผนกวิชาเครื่อมมือกลและซ่อมบำรุง
1
• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1
• แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม และเสริมสวย
2
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2
• แผนกวิชาการบัญชี
1
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1
• แผนกอาหารและโภชนาการ
1
• แผนกวิชาศิลปกรรม
5
• งานบริหารงานทั่วไป
5
• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1
• งานประชาสัมพันธ์
3
• งานบุคลากร
4
• งานการเงิน
2
• งานการบัญชี
3
• งานพัสดุ
3
• งานอาคารสถานที่
5
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3
• งานวางแผนและงบประมาณ
3
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3
• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
1
• ยามรักษาการ
3
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
2
• งานปกครอง
3
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
5
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3
• งานครูที่ปรึกษา
3
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
3
• งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
1
• งานทะเบียน
3
• งานวัดผลประเมินผล
3
• งานสื่อการเรียนการสอน
3
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2
• งานพัสดุ (หมวดยานพาหนะ)
1
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2
• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
42
รวม
42