ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
21

• หญิง
24

รวม
45
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
26

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
7
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• รองผู้อำนวยการ
4

• หัวหน้าแผนก
11

• ครูประจำ
6

• ครูอัตราจ้าง
3

• พนักงานราชการ(สอน)
2

• หัวหน้างาน
25

• ลูกจ้างประจำ
6

• ลูกจ้างอัตราจ้าง
33

• เจ้าหน้าที่
16

• ผู้ช่วยหัวหน้างาน
23

• ผู้ดูแลระบบ
4
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
4

• แผนกวิชายานยนต์
2

• แผนกวิชาเครื่อมมือกลและซ่อมบำรุง
2

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
2

• แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม และเสริมสวย
2

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการบัญชี
1

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาศิลปกรรม
1

• งานบริหารงานทั่วไป
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานการบัญชี
3

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
2

• ยามรักษาการ
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
10

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
6

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
3

• งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
2

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลประเมินผล
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานความร่วมมือ
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3