บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
23
• หญิง
20
รวม
43


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
17
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2
• ประถมศึกษา
1
• ไม่ระบุ
18


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
8
• ครูประจำ
7
• ครูอัตราจ้าง
9
• พนักงานราชการ(สอน)
1
• หัวหน้างาน
23
• ลูกจ้างประจำ
5
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
22
• เจ้าหน้าที่
15
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน
11
• ผู้ดูแลระบบ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญ
1
• แผนกวิชายานยนต์
2
• แผนกวิชาเครื่อมมือกลและซ่อมบำรุง
2
• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1
• แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม และเสริมสวย
2
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3
• แผนกอาหารและโภชนาการ
2
• แผนกวิชาศิลปกรรม
4
• งานบริหารงานทั่วไป
4
• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1
• งานประชาสัมพันธ์
4
• งานบุคลากร
4
• งานการเงิน
3
• งานการบัญชี
2
• งานพัสดุ
3
• งานอาคารสถานที่
5
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
3
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2
• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
1
• ยามรักษาการ
2
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
1
• งานปกครอง
2
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
3
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3
• งานครูที่ปรึกษา
1
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
1
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
3
• งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
1
• งานทะเบียน
2
• งานวัดผลประเมินผล
2
• งานสื่อการเรียนการสอน
3
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4
• งานพัสดุ (หมวดยานพาหนะ)
1
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2
• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
40
• มีใบประกอบวิชาชีพ
3
รวม
43