ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
23

• หญิง
22

รวม
45
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
24

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
9
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
4

• หัวหน้าแผนก
11

• ครูประจำ
4

• ครูอัตราจ้าง
6

• พนักงานราชการ(สอน)
1

• หัวหน้างาน
23

• ลูกจ้างประจำ
6

• ลูกจ้างอัตราจ้าง
22

• เจ้าหน้าที่
12

• ผู้ช่วยหัวหน้างาน
23

• ผู้ดูแลระบบ
4
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
2

• แผนกวิชายานยนต์
1

• แผนกวิชาเครื่อมมือกลและซ่อมบำรุง
1

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
2

• แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม และเสริมสวย
2

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาการบัญชี
1

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกอาหารและโภชนาการ
1

• แผนกวิชาศิลปกรรม
5

• งานบริหารงานทั่วไป
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานการบัญชี
3

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
1

• ยามรักษาการ
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
3

• งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
1

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานพัสดุ (หมวดยานพาหนะ)
1

• งานความร่วมมือ
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3